Gestió Integral de Projecte

alcoleaArquitectura ofereix la Gestió Integral de Projecte / Project Management, que inclou tant les tasques preliminars a la construcció com tot el necessari durant l’execució de les obres i els posteriors tràmits amb administracions locals o autonòmiques.

Amb un procés de diàleg amb el client, es detalla el programa de necessitatas i s’estudia la viabilitat de la proposta en funció de les capacitats econòmiques o la situació de mercat del moment. Es desenvolupen les tasques de disseny i redacció de projectes tècnics, incloent les tasques d’enginyeria necessàries en funció de l’àmbit de l’encàrrec, per a després planificar el desenvolupament de l’obra, tramitar llicències i comparar ofertes econòmiques de consructores.

Durant el desenvolupament de l’obra, s’estableix un seguiment periòdic de les tasques, amb control exhaustiu de termines i costos, i assumint la coordinació de direcció d’obres, el seguiment del plan de qualitat i comprobant l’aplicació de les mesures de seguretat i salut.

Una vegada finalitzada l’obra, es gestiona tota la documentació tècnica necessària per a la receptió i tramitacions finals, incloent les gestions necessàries tant amb la notaria com amb les administracions.